Strona główna

Strona główna

Zwroty (odstąpienie od umowy)

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towaru odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zgodnie z Ustawą Sprzedający zwraca Klientowi koszty Towaru wraz z kosztami dostawy – do wysokości najtańszej opcji przesyłki w dane miejsce). Jednocześnie Sklep informuje o konieczności poniesienia przez Klienta wszystkich bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
  2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
  3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

Reklamacje

  1. Sklep, wobec Klienta będącego konsumentem ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
  2. Reklamacje dotyczące wad Towaru Klient może wysłać w formie pisma na adres korespondencyjny: Zensof Sp. z o. o., NIP: 7773257348; 62-006 Gruszczyn ul. Katarzyńska 63 lub na adres e-mail biuro@zensof.pl
  3. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, ewentualnie również dokumentację fotograficzną.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną, o czym Klient będzie poinformowany.
  5. Jeśli reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma naprawiony bądź wymieniony produkt lub zwrot pieniędzy.